top of page
2023 App xs.jpeg

思維訓練:做事分先後
思維訓練似乎係最容易,但又好似係最難,難係原因係好似無咩準則,易係因為這是常識吧。但對幼兒來說,他們未必會有大人的邏輯思維,或者他們沒有這樣的經歷。


今日小編想同大家分享一份故事排序工作紙,家長可以跟據故事的情節向小朋友解釋什麼是「先」「後」,再分析一下故事的內容。家長可以日常生活的事情作題材,再加以解釋或與小朋友一起回想他們的經歷,這樣便會更容易加深他們對事情的印象。


2,321 次查看0 則留言

相關文章

查看全部

コメント


bottom of page